Rettighetene til fornærmede til å klage ved bruk av bistandsadvokat

Rettighetene til fornærmede til å klage ved bruk av bistandsadvokat
Rettighetene til fornærmede til å klage ved bruk av bistandsadvokat

I straffeprosessloven §59a gir loven klageretten til en rekke personer, inkludert fornærmede med bistandsadvokat. Klageretten gir mulighet til å klage på vedtak fra påtalemyndigheten om henleggelse, påtaleunnlatelse, utferdigelse av forelegg, tiltalebeslutning, overføring til konfliktrådet og beslutning om å nekte tatt med i straffesaken krav mot siktede fra den umiddelbart skadelidte. Det er viktig å forstå at klageretten ikke gjelder for personer som kan bringe vedtaket inn for retten.

Fornærmede med bistandsadvokat har også klagerett når det gjelder siktelsens innhold når det er begjært pådømmelse etter §248. Dette gir fornærmede og bistandsadvokaten muligheten til å klage på beslutninger som kan ha stor innvirkning på utfallet av saken, og sikrer at deres interesser blir tatt hensyn til i rettssystemet.

Det er viktig å merke seg at klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til klageren. Dette gjelder også for fornærmede med bistandsadvokat. Det er derfor viktig å være oppmerksom på fristen for å klage, og å ta kontakt med bistandsadvokaten så snart som mulig etter å ha mottatt vedtaket fra påtalemyndigheten.

Klageinstansens vedtak i klagesaken kan ikke påklages, noe som understreker viktigheten av å ha en erfaren og dyktig bistandsadvokat som kan hjelpe fornærmede med å få deres interesser ivaretatt på en effektiv og kvalitativ måte.

Samtidig er det også viktig å merke seg at klageretten ikke gjelder for vedtak som innleder strafforfølgning for retten. Dette betyr at siktede ikke har klagerett i disse situasjonene, og at beslutninger tatt av påtalemyndigheten er endelige når det gjelder å innlede en straffesak mot en person.

I sum gir klageretten i straffeprosessloven §59a et viktig verktøy for å sikre at fornærmede og deres bistandsadvokat kan klage på beslutninger som kan ha stor innvirkning på utfallet av saken. Det er viktig å være oppmerksom på klagefristen og å ha en dyktig bistandsadvokat som kan hjelpe til med å ivareta ens interesser på en effektiv og kvalitativ måte.


Har du behov for hjelp fra bistandsadvokat? kontakt advokat Christian Wulff Hansen: