Kontaktforbud med elektronisk kontroll (omvendt voldsalarm)

Kontaktforbud med elektronisk kontroll (omvendt voldsalarm) bistandsadvokat

Kontaktforbud med elektronisk kontroll er en av tvangsmidlene som kan benyttes av politiet i straffesaker. Det er en del av straffeprosessloven §222d, og kan bare benyttes når det er rimelig grunn til å tro at noen kommer til å begå en handling som rammes av bestemte paragrafer i straffeloven.

Kontaktforbudet kan kombineres med elektronisk kontroll, som gjør det mulig for politiet å overvåke den mistenktes bevegelser og aktiviteter. Dette kan inkludere overvåkning av telefon- og datatrafikk, samt overvåkning av GPS-posisjonen til den mistenkte.

Det er imidlertid viktig å huske på at kontaktforbud med elektronisk kontroll er en alvorlig inngripen i den mistenktes personvern og frihet. Det kan bare benyttes når det er en rimelig grunn til å tro at den mistenkte kommer til å begå en alvorlig forbrytelse, og det må være nødvendig for å avverge handlingen.

I tillegg er det strenge krav til rettssikkerhet og kontroll i bruken av dette tvangsmiddelet. Beslutninger om bruk av kontaktforbud med elektronisk kontroll må godkjennes av retten, og det må legges frem en skriftlig beslutning som opplyser om hva saken gjelder og formålet med bruken av tvangsmiddelet.

Det er også krav om at politiet må legge frem beslutningen for retten innen 24 timer etter at tvangsmiddelet ble tatt i bruk. Dette sikrer at beslutningen blir vurdert av en uavhengig part, og at den mistenktes rettssikkerhet ivaretas.

Kontaktforbud med elektronisk kontroll

Advokater i Mosjøen, Advokathuset Wulff, Advokatfirmaet Helgeland, advokater i Vefsn, advokater i Mosjøen sentrum, oversikt over advokater i Mosjøen, Bistandsadvokat i mosjøen, bistandsadvokater i mosjøen sentrum, oversikt over bistandsadvokater i vefsn kommune, advokat christian wulff hansen er bistandsadvokat i mosjøen, helgeland, vefsn, nordland, Advokater i Mosjøen, Advokathuset Wulff, Advokatfirmaet Helgeland, advokater i Vefsn, advokater i Mosjøen sentrum, oversikt over advokater i Mosjøen, Bistandsadvokat i Mosjøen, bistandsadvokater i Mosjøen sentrum, oversikt over bistandsadvokater i Vefsn kommune, advokat Christian Wulff Hansen er bistandsadvokat i Mosjøen, Helgeland, Vefsn, Nordland, Finn advokater i Mosjøen, Advokater i Vefsn kommune, Beste advokatfirma på Helgeland, Bistandsadvokat i Nordland, Lokale advokater i Mosjøen sentrum, Advokatkontor i Vefsn, Juridisk rådgivning i Mosjøen, Oversikt over advokattjenester i Vefsn, Bistandsadvokater på Helgeland, Juridisk hjelp i Nordland, Finn bistandsadvokat i Mosjøen, Advokater på Helgeland, Rettshjelp i Mosjøen, Juridisk bistand i Vefsn, Advokatfirmaer i Mosjøen sentrum, Bistandsadvokater i Nordland, Advokater i Vefsn kommune, Oversikt over advokatfirmaer i Mosjøen, Lokale advokatkontor på Helgeland, Juridisk hjelp i Vefsn, Bistandsadvokat i Vefsn, Advokatfirmaet Helgeland Mosjøen, Finn advokathuset Wulff i Mosjøen, Juridisk rådgivning på Helgeland, Oversikt over juridiske tjenester i Nordland bekreftelsesbias, kognitiv skjevhet, kritisk tenkning, holdningspolarisering, troens utholdenhet, irrasjonell primæreffekt, illusorisk korrelasjon, politisk bias, finansiell bias, vitenskapelig bias, induktiv resonnement, motstridende bevis, utdanning, opplæring, personlige overbevisninger, psykologiske eksperimenter, kognitive feil, beslutningstaking, informasjonstolkning, minne recall, selektiv eksponering, argumentasjon, hypotesetesting, informasjonsprosessering, myside bias, aktiv åpenhjertighet, kognitive teorier, skjema teori, overbevisning forsvar, emosjonell tilstand.

Kontaktforbud med elektronisk kontroll – en beskyttelse av barn mot vold og overgrep

Fra og med 1. januar 2019 har retten plikt til å vurdere om kontaktforbud med eller uten elektronisk kontroll skal idømmes når noen kjennes skyldig i mishandling i nære relasjoner etter § 282 første ledd bokstav b. Dette gjelder spesielt når mishandlingen er begått overfor nærstående barn. Formålet med denne plikten er å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep.

Påtalemyndigheten har en viktig oppgave i å innrette bevisførselen slik at retten får et tilstrekkelig grunnlag for sin vurdering. I saker som nevnt, pålegger riksadvokaten påtalemyndigheten å vurdere og eventuelt forberede en påstand om kontaktforbud med eller uten elektronisk kontroll.

Det er også viktig å innhente barnets synspunkter og synspunkter fra den eller de som har foreldreansvaret og den daglige omsorgen. Forsvareren og bistandsadvokaten for barnet bør også forespørres om å fremlegge relevante dokumenter relatert til parallelt pågående eller avsluttede saker og prosesser etter barnelov og barnevernlov.

Det er viktig å understreke at vurderingen, forberedelsen og bevisførselen må ta utgangspunkt i saken som straffesak. Ved mistanke om vold og overgrep mot barn fra foresatte, vil barneverntjenesten allerede i forkant av eller under etterforskingen måtte iverksette tiltak og sørge for vedtak som sikrer barnet mot nye overgrep, herunder i form av omsorgsovertakelse, regulering av samvær eller bestemmelse om skjult adresse. Kontaktforbud med elektronisk kontroll vil derfor i høyden være et supplerende tiltak i slike tilfeller.

Det er viktig å vurdere konkret om kravet til faregrad er oppfylt i tilfeller hvor andre tiltak er iverksatt for å beskytte barnet. Vilkårene, herunder kravet til faregrad, er de samme for å ilegge kontaktforbud til beskyttelse av barn fra nærstående som ellers.

I sum er kontaktforbud med elektronisk kontroll et viktig verktøy for å beskytte barn mot vold og overgrep. Men det er viktig at dette tiltaket vurderes konkret i hver sak, og at det ikke blir brukt som en generell løsning i tilfeller hvor andre tiltak allerede er iverksatt for å beskytte barnet. Retten har nå en plikt til å vurdere kontaktforbud, og påtalemyndigheten har en viktig oppgave i å sikre at retten får et tilstrekkelig grunnlag for sin vurdering. Samtidig må vi huske at tiltaket skal være et supplement til andre tiltak, og ikke en erstatning for dem.