Koordinerende bistandsadvokater: Organisering og samordning av bistandsadvokatenes arbeid

Koordinerende bistandsadvokater: Organisering og samordning av bistandsadvokatenes arbeid

I enkelte straffesaker med et høyt antall pårørende/etterlatte kan det være praktisk å oppnevne en eller flere koordinerende bistandsadvokater. Dette har blitt aktuelt i saker som den såkalte «Lommemann-saken» og terrorangrepene 22. juli 2011. Som en konsekvens av denne typen saker ble straffeprosessloven § 107h tilføyd ved lov i 2012.

En koordinerende bistandsadvokat har ansvar for å organisere og samordne bistandsadvokatenes arbeid. I henhold til straffeprosessloven § 107h annet ledd første punktum skal koordinerende bistandsadvokater samordne bistandsadvokatenes syn på spørsmål som oppstår under etterforskningen og forberedelsen av hovedforhandlingen, samt bidra til en hensiktsmessig gjennomføring av saken i samarbeid med øvrige aktører.

Vilkårene for oppnevning av koordinerende bistandsadvokater er kumulative. Strpl. § 107h første ledd begrenser bestemmelsen til saker hvor antall fornærmede og andre med bistandsadvokat, samt sakens omfang og kompleksitet gjør det hensiktsmessig å oppnevne koordinerende bistandsadvokat. Justis- og beredskapsdepartementet nevner i forarbeidene til loven eksempler som terrorangrepene 22. juli 2011 og «Lommemann-saken».

Det kan oppnevnes en eller flere koordinerende bistandsadvokater, og det er ikke noe rettslig i veien for at en koordinerende bistandsadvokat også har egne klienter i samme sak. Likevel har det blitt tatt til orde for at det bør være slik at den koordinerende advokaten ikke har egne klienter i samme sak. Dette skyldes at det kan oppstå misforståelser og sammenblanding av hvilken hatt advokaten opptrer under hvis vedkommende innehar begge rollene, både overfor klientene, media og omverden for øvrig.

Avgjørelsen om oppnevning av koordinerende bistandsadvokat treffes av retten ved beslutning, og det forutsettes videre at avgjørelsen treffes under saksforberedelsen. Beslutningen bør kunne ankes av enhver som beslutningen rammer, jf. straffeprosessloven § 377 første ledd. Valget av en bestemt koordinerende bistandsadvokat bør derimot være uangripelig, og avgjørelsen treffes ut fra en skjønnsmessig vurdering av hva som er mest hensiktsmessig og praktisk i hver enkelt sak. Dette ble lovfestet i straffeprosessloven § 107h tredje ledd.

Koordinerende bistandsadvokat

Koordinerende bistandsadvokat

I straffesaker er det vanlig at fornærmede og etterlatte opplever en svært vanskelig og følelsesladet tid. Det kan være en stor belastning å skulle forholde seg til politiet, rettssystemet og det juridiske språket som brukes i slike saker. Derfor er det viktig å ha en bistandsadvokat som kan ivareta deres interesser og gi dem støtte og hjelp gjennom prosessen.

I noen tilfeller kan det være behov for flere bistandsadvokater, og da kan retten oppnevne en eller flere koordinerende bistandsadvokater i henhold til straffeprosessloven § 107 h. Disse advokatene har ansvar for å samordne bistandsadvokatenes syn på spørsmål som oppstår under etterforskningen og forberedelsen av hovedforhandlingen. De skal også bidra til en hensiktsmessig gjennomføring av saken i samarbeid med øvrige aktører.

Dersom det er nødvendig for en hensiktsmessig gjennomføring av saken, kan retten beslutte at spørsmål som den enkelte bistandsadvokat ønsker stilt under etterforskning, bevisopptak og hovedforhandling til andre enn egen klient, skal samordnes og stilles av koordinerende bistandsadvokat. Dette kan være til hjelp både for de involverte og for en mer effektiv saksbehandling.

Det er viktig å merke seg at rettens oppnevning av en bestemt koordinerende bistandsadvokat ikke kan ankes eller brukes som ankegrunn. Dette innebærer at det ikke er mulig å klage på eller anke rettens beslutning om å oppnevne en bestemt koordinerende bistandsadvokat. Dette er en viktig regel for å sikre en effektiv og hensiktsmessig gjennomføring av saken.

Sammenfattende er koordinerende bistandsadvokater et viktig verktøy i straffesaker der det er behov for flere bistandsadvokater. De har ansvar for å samordne advokatenes synspunkter og bidra til en effektiv og hensiktsmessig gjennomføring av saken i samarbeid med rettssystemet og øvrige aktører.


Har du behov for hjelp fra bistandsadvokat? kontakt advokat Christian Wulff Hansen: