Kroppskrenkelse og grov kroppskrenkelse

Kroppskrenkelse og grov kroppskrenkelse advokat

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse har som formål å beskytte en persons fysiske integritet og sikkerhet. Handlinger som utøver vold eller fysisk krenkelse kan føre til straff med bot eller fengsel i inntil ett år. Dette betyr at ethvert angrep på en persons kropp, uavhengig av intensjon eller omstendigheter, kan resultere i rettslige konsekvenser.

Likevel finnes det situasjoner hvor en kroppskrenkelse kan bli gjort straffri. Ifølge loven kan dette skje hvis handlingen er gjengjeldt med en kroppskrenkelse eller kroppsskade, eller hvis den gjengjelder en forutgående kroppskrenkelse, kroppsskade eller en særlig provoserende ytring.

Straffeloven § 272 omhandler grov kroppskrenkelse og kan føre til fengsel i inntil seks år. Ved avgjørelsen av om en kroppskrenkelse er grov, legges det særlig vekt på om handlingen har ført til sterk smerte, skade eller død. I tillegg vurderes det om handlingen har skjedd uten foranledning og karakteriseres som overfall, om den er begått mot en forsvarsløs person, har karakter av mishandling, er begått av flere i fellesskap, motivert av hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk eller er utført ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap.

Det er viktig å huske på at straffeloven har som formål å beskytte enkeltindividet og samfunnet som helhet.