Når kom bistandsadvokatordningen?

Når kom bistandsadvokatordningen
Når kom bistandsadvokatordningen

Bistandsadvokater spiller en viktig rolle i det norske rettssystemet, da de bistår offer for straffbare handlinger under rettssakene. Men når ble denne praksisen introdusert i norske rettssaler?

Historisk sett har ikke bistandsadvokater vært en del av det norske rettssystemet. Det var først på 1990-tallet at ideen om bistandsadvokater ble introdusert i Norge, etter at landet hadde signert FNs torturkonvensjon i 1986.

Torturkonvensjonen påla Norge å gi ofre for tortur og mishandling rett til juridisk bistand, og dette førte til at regjeringen begynte å se nærmere på muligheten for å introdusere bistandsadvokater i rettssaker. I 1993 ble det derfor opprettet et utvalg som skulle utrede spørsmålet om bistandsadvokater i Norge.

Utvalget, som ble ledet av lagdommer Kari Mørk, la frem sin rapport i 1995. Rapporten anbefalte å innføre ordningen med bistandsadvokater i norske rettssaler, og denne anbefalingen ble etter hvert vedtatt av Stortinget.

Den nye ordningen med bistandsadvokater ble dermed innført i 1996, og siden den gang har det vært vanlig praksis å tilby juridisk bistand til ofre for straffbare handlinger gjennom hele rettsprosessen.

Bistandsadvokaten har som oppgave å ivareta ofrenes interesser under rettssaken, og kan bistå med blant annet å gi råd om erstatningskrav, rettigheter og prosessuelle spørsmål. Bistandsadvokaten har også rett til å stille spørsmål til vitner og fornærmede under rettssaken.

Ordningen med bistandsadvokater har vært en viktig endring i norsk rettssakspraksis, og har bidratt til å sikre at ofre for straffbare handlinger får den hjelpen og støtten de trenger under rettsprosessen.

Ressurser:

  1. Lovdata.no: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25/KAPITTEL_6#%C2%A714a Her kan du finne den offisielle lovteksten om innføringen av bistandsadvokater i norsk rettssystem, inkludert kravene til kvalifikasjoner og prosedyrer for utnevning.
  2. Advokatforeningen.no: https://www.advokatforeningen.no/om-oss/advokatens-rolle/bistandsadvokat/ Denne lenken gir en oversikt over hva en bistandsadvokat gjør og hva slags saker de kan bistå i. Det er også informasjon om hvordan man kan komme i kontakt med en bistandsadvokat i Norge.
  3. Rett24.no: https://rett24.no/articles/hvordan-bli-bistandsadvokat Denne artikkelen gir en grundig oversikt over hvordan man kan bli en bistandsadvokat i Norge. Den inkluderer informasjon om krav til utdanning og erfaring, samt hvordan man kan registrere seg som bistandsadvokat hos Domstoladministrasjonen.