Press "Enter" to skip to content

Stikkord: Politiets informasjonsplikt

Politiets informasjonsplikt i strprl § 93e

Rettsikkerheten til en person som er involvert i en straffesak er en grunnleggende rettighet som ikke kan ignoreres. Derfor er det av stor betydning at det finnes klare lovbestemmelser som beskytter og sikrer rettighetene til både fornærmede og etterlatte. En av disse lovbestemmelsene, som finnes i straffeprosessloven, fastslår at politiet skal informere fornærmede eller etterlatte om deres rettigheter i saken ved første avhør. Dette er en svært viktig bestemmelse, da det sikrer at alle involverte…