Barndomsforhold og eksponering for vold: Forståelse av mønstre og psykologiske konsekvenser

Barnemishandling, eksponering for vold i hjemmet, søskenvold, psykiske helseutfall, latent klasseanalyse, forebyggende strategier, støttetjenester, familievold, offentlige helsetjenester, ungdomspsykologi

En studie ledet av Kathryn Sharratt og medforfattere har avdekket viktige innsikter i forholdet mellom ulike typer barnemishandling og deres psykologiske konsekvenser. Forskningen viser at det er betydelig overlapping mellom barnemishandling og -forsømmelse (CAN), eksponering for vold i hjemmet og vold mellom søsken. Disse erfaringene, ofte samtidige, øker risikoen for negative psykiske helseutfall.

I studien deltok 2813 ungdommer i alderen 10-17 år fra Storbritannia, og forskerne brukte latent klasseanalyse (LCA) for å identifisere mønstre blant ni typer mishandling i hjemmet. Fire tydelige klasser ble identifisert: en klasse med lav viktimisering (59,3% av deltakerne), en klasse med emosjonell mishandling og forsømmelse (19,0%), en klasse med høy verbal vold i hjemmet (10,5%) og en klasse med mishandling og vold i hjemmet (11,2%). Forskjellene i disse klassene viste seg også i deres sosiodemografiske sammensetning og psykologiske helseindikatorer.

Studien bekrefter at barn som opplever en type mishandling, har større sannsynlighet for å rapportere om andre typer. Dette innebærer at barn som er direkte misbrukt, i tillegg til å være vitne til vold mellom foreldre, ofte er ‘dobbeltofre’. Interessant nok ble søskenvold, til tross for at det er en vanligere form for mishandling enn foreldremishandling, sjelden inkludert i definisjoner av mishandling og har vært underforsket.

Barnemishandling har vist seg å bidra til utviklingen av alvorlige psykiske helseproblemer. En metaanalyse viste at individer utsatt for enhver type mishandling var mer sannsynlige å oppleve depressive lidelser og angstlidelser. Videre var det en sterk sammenheng mellom flere typer viktimisering og mer alvorlige psykologiske konsekvenser sammenlignet med eksponering for kun én type.

Disse funnene har betydelige implikasjoner for forståelsen av barnemishandling og for utviklingen av forebyggende strategier og støttetjenester. Innsikt i hvordan ulike former for mishandling og forsømmelse kombineres, er avgjørende for å kunne tilby målrettet og effektiv hjelp til barn og unge som har opplevd slike vanskelige forhold.

Kilde: Childhood Abuse and Neglect, Exposure to Domestic Violence and Sibling Violence: Profiles and Associations With Sociodemographic Variables and Mental Health Indicators – Kathryn Sharratt, Samantha J. Mason, Gillian Kirkman, Dominic Willmott, Danielle McDermott, Susan Timmins, Nadia M. Wager, 2023 (sagepub.com)