Sekvensielle avhør

voldtektens konsekvenser, langvarige helseplager, psykiske lidelser, posttraumatisk stresslidelse, depresjon, selvmordstanker, psykiske helseproblemer, offerets vei i livet, samfunnsproblem, fysiske og psykiske konsekvenser, traumer etter voldtekt, følgeskader, personlig integritet, ensomhet, sosial støtte, isolasjon, smerte, frykt, håp, overgrepet skjult, redusert selvtillit, voldtektsoffer, helbredelse etter voldtekt, ettervirkninger av voldtekt, livskvalitet, kamp mot voldtekt, håndtering av voldtektstraumer, psykologisk hjelp etter voldtekt, voldtekt og mental helse, psykologisk rehabilitering, voldtektsofre, helbredelse etter overgrep

I avhørssituasjoner som involverer barn under seks år og sårbare voksne, er bruk av sekvensielle avhør en anerkjent metode for å oppnå pålitelig informasjon. Denne tilnærmingen tar sikte på å minimere psykologisk påkjenning og samtidig sikre nøyaktig og relevant informasjon. Sekvensielle avhør innebærer at avhøret gjennomføres i flere separate sekvenser over en tidsperiode, ofte over flere dager.

For å utføre sekvensielle avhør på en profesjonell måte, er det et krav om spesialisert opplæring. Personell som er sertifisert gjennom utdanning fra institusjoner som Politihøgskolen, blir ofte foretrukket for å utføre slike avhør. Dette skyldes deres inngående kjennskap til psykologiske aspekter ved avhør av barn og sårbare individer.

I tillegg til generell opplæring, er det etablering av spesialiserte avhørsteam som støtter denne tilnærmingen. Barnehusene har implementert dedikerte team bestående av medarbeidere med spesialkompetanse på avhør av denne gruppen. Disse teamene samarbeider med spesialavhørere og påtalejurister for å sikre en helhetlig tilnærming før, under og etter avhøret. Dette bidrar til å opprettholde kvaliteten og integriteten til avhørsprosessen.

Det bør bemerkes at sekvensielle avhør er mer tidkrevende sammenlignet med andre avhørsmetoder. Dette skyldes behovet for å tillate pauser mellom avhørseksjonene, noe som gir den avhørte tid til å reflektere og bearbeide informasjonen. Selv om dette kan være ressursintensivt, er det en nødvendig investering for å sikre nøyaktigheten og påliteligheten til informasjonen som blir fremskaffet gjennom avhør.