Hvem er mest utsatt for økonomisk vold?

økonomisk vold, vold i nære relasjoner, kjønnsskjevhet i vold, EU-undersøkelse om vold mot kvinner, fattigdom og vold, funksjonshemming og vold, marginaliserte grupper, økonomisk uavhengighet, interseksjonell tilnærming, rase og vold, etnisitet og vold, alder og vold, sosioøkonomisk status og vold, kjønnsidentitet og vold, seksuell orientering og vold, funksjonshemming og vold, innvandringsstatus og vold, lovgivning mot økonomisk vold, juridiske beskyttelsestiltak, bevisstgjøring om økonomisk vold, støttetjenester for ofre, økonomisk rådgivning, gjenopprette økonomisk uavhengighet

Økonomisk vold er en form for vold i nære relasjoner som primært påvirker kvinner i heteroseksuelle forhold. En EU-omfattende undersøkelse om vold mot kvinner avslører at i gjennomsnitt 12 % av kvinner i EU har opplevd misbruk som innebar økonomisk vold fra en partner siden de var 15 år. Dette antyder en klar kjønnsskjevhet i forekomsten av økonomisk vold.

Kvinner som lever i fattigdom, har funksjonshemminger, eller tilhører andre marginaliserte og vanskeligstilte grupper, møter større utfordringer med å oppnå økonomisk uavhengighet. Disse faktorene forsterker risikoen for og konsekvensene av økonomisk vold. Offerets økonomiske sårbarhet kan utnyttes av overgriperen til å utøve kontroll og makt.

For å effektivt takle økonomisk vold, er det viktig å anerkjenne dens kjønns- og interseksjonelle natur. Faktorer som rase, etnisitet, alder, sosioøkonomisk status, kjønnsidentitet, seksuell orientering, funksjonshemming og innvandringsstatus øker ofrenes sårbarhet. En helhetlig forståelse av disse faktorene er nødvendig for å utforme og implementere effektive tiltak for å forebygge og respondere på økonomisk vold.

I Norge og andre deler av verden, krever bekjempelse av økonomisk vold en innsats på tvers av sektorer. Det er behov for lovgivning som spesifikt anerkjenner økonomisk vold som en form for vold i nære relasjoner. Dette inkluderer juridiske mekanismer for å beskytte ofre og sanksjonere overgripere. I tillegg kreves det økt bevissthet og utdanning om økonomisk vold, både blant offentligheten og blant fagfolk som arbeider med ofre for vold i nære relasjoner.

Støttetjenester for ofre for økonomisk vold må inkludere økonomisk rådgivning og støtte, samt hjelp til å gjenopprette økonomisk uavhengighet og stabilitet. Ved å anerkjenne og adressere de unike utfordringene som følger med økonomisk vold, kan samfunnet bidra til å bryte syklusen av vold og gi ofrene muligheten til å ta tilbake kontrollen over sine liv.

Kilde:Understanding Economic Violence against Women (europa.eu)