Rettsbøker og dokumenters utskrift i straffesaker: Fornærmedes og etterlattes rettigheter i henhold til straffeprosessloven § 28

Rettsbøker i straffesaker, Dokumentutskrift i straffesaker, Fornærmedes rett til utskrift, Etterlattes rettigheter, Rettigheter etter straffeprosessloven § 28, Rett til dokumentutskrift, Rettigheter for fornærmede og etterlatte, Utskrift av rettsdokumenter, Rettslig interesse for dokumentutskrift, Arkivering av dokumenter i straffesaker, Taushetsbelagte personopplysninger, Personopplysninger i dokumenter, Anonyme vitner i dokumenter, Hemmelighold av dokumentutskrift, Offentlig gjengivelse av dommer, Innsyn i domslutninger, Kjennelser i ankesaker, Kjennelser om habilitet, Gjenopptakelseskjennelser, Erstatningskjenner i straffesaker, Begrensninger i dokumentutskrift, Nekting av utskrift, Personopplysninger i dommer og kjennelser, Gjengivelser fra psykiatriske erklæringer, Innsynsrett i straffesaker, Informasjonsteknologi og innsynsrett, Rettigheter ved bruk av informasjonsteknologi, Gjennomsyn og utlån av dokumenter, Utskriftsregler i straffesaker, Rikets sikkerhet og utskriftsnektelse, Identitetsbeskyttelse av vitner i dokumenter.

I straffesaker har ikke bare den siktede og påtalemyndigheten visse rettigheter, men også fornærmede og etterlatte. I henhold til straffeprosessloven § 28 kan utskrift av rettsbøker og andre dokumenter kreves av disse partene, samt enhver annen som har rettslig interesse for det. I dette blogginnlegget vil vi utforske bestemmelsene i § 28 og de ulike rettighetene til utskrift som fornærmede og etterlatte har i straffesaker.

§ 28 – Rett til utskrift av dokumenter i straffesaker: I henhold til straffeprosessloven § 28 kan følgende parter kreve utskrift av rettsbøker og andre dokumenter i en avsluttet straffesak:

a. Den siktede. b. Fornærmede. c. Etterlatte. d. Enhver annen som har rettslig interesse for saken.

Unntak og begrensninger: Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke for personaliarapport og andre dokumenter som kongen i forskrift bestemmer skal arkiveres særskilt. Det gjelder heller ikke for dokumenter som inneholder taushetsbelagte personopplysninger fra et annet offentlig organ som ikke har blitt innhentet for bruk i straffesaken. Videre kan utskrift av dokumenter som inneholder opplysninger som kan føre til identifisering av anonyme vitner eller opplysninger som tidligere er unntatt fra innsyn, nektes.

Utskrift av dommer og kjennelser: Enhver kan kreve utskrift av en dom i en bestemt straffesak, med mindre det er forbud mot offentlig gjengivelse eller det nektes utskrift i henhold til bestemmelser i § 28 fjerde ledd. Tilsvarende gjelder for kjennelser som avgjør anker, habilitet, avvisning, gjenopptakelse og erstatning i anledning forfølgning og heving. Kravet kan avslås hvis avgjørelsen er eldre enn fem år eller hvis den som krever utskrift bare identifiserer avgjørelsen ved siktedes navn. Utskrift av dommer og kjennelser kan gis selv om de inneholder gjengivelser fra psykiatriske erklæringer, personundersøkelser eller andre personopplysninger. Kjennelser i saker nevnt i § 100a skal ikke gis utskrift.

Begrensninger og nektelse av utskrift: Utskrift kan nektes av hensyn til rikets sikkerhet, forhold til fremmed stat eller hvis det er grunn til å frykte misbruk av utskriften. Hemmelighold kan også pålegges etter rettens pålegg. Videre kan utskrift nektes i henhold til vilkårene fastsatt i § 242a første ledd. Reglene i § 242a annet til sjette ledd gjelder tilsvarende. Utskrift kan ikke gis av dokumenter som inneholder opplysninger som kan føre til identifisering av anonyme vitner, eller opplysninger som tidligere er unntatt fra innsyn etter bestemmelser i § 28 fjerde ledd, § 242a, § 264 sjette ledd eller § 267 første ledd tredje punktum. Utskrift kan heller ikke gis av dokumenter som inneholder opplysninger som påtalemyndigheten tidligere har begjært unntatt fra innsyn, hvis påtalemyndigheten har innstilt forfølgningen på grunn av manglende medhold i begjæringen.

Begrensninger og spesifikasjoner: Bestemmelser om utskrift av rettsboksdeler nevnt i §§ 21a, 40 sjette ledd og 52 tredje ledd gjelder ikke.

Straffeprosessloven § 28 gir fornærmede og etterlatte visse rettigheter til utskrift av rettsbøker og dokumenter i straffesaker. Disse rettighetene sikrer at fornærmede og etterlatte har tilgang til viktig informasjon og dokumentasjon knyttet til saken. Det er viktig for fornærmede og etterlatte å være kjent med sine rettigheter og søke juridisk rådgivning ved behov for å sikre at deres interesser blir ivaretatt på en korrekt måte.


Trenger du bistand?