Domsavsigelse og rettigheter for fornærmede og bistandsadvokaten: En gjennomgang av straffeprosessloven § 43

Domsavsigelse i rettsmøte, Fjernmøte og domsavsigelse, Dommeres tilstedeværelse ved domsavsigelse, Enstemmig beslutning ved domsavsigelse, Rettens leder og domsavsigelse, Utskrift og avlesing av dommen, Domavsigelse med alle dommere til stede, Meddommers rettigheter ved domsavsigelse, Domavsigelse med siktede til stede, Opplesning av dommen, Ankeadgang og opplysninger om frist, Siktedes aksept av dommen, Avskrift av dommen, Domsavsigelse uten siktede til stede, Underskriving av dommen, Forkynning av dommen, Retten til informasjon for siktede, Meddelelse av dommen til bistandsadvokaten, Meddelelse av dommen til fornærmede, Fornærmedes rettigheter etter § 3, Domslutning og innsynsrett, Forbundet ved domsavsigelse, Rettslig interesse for domsavsigelse, Rettsmøte og domsavsigelse med siktede, Bistandsadvokatens informasjonsrett, Rettslig rådgivning ved domsavsigelse, Juridiske rettigheter ved domsavsigelse, Prosessen for domsavsigelse, Rettigheter for fornærmede og bistandsadvokaten, Siktedes rettigheter under domsavsigelse, Opplesning av tiltalebeslutning.

I straffesaker spiller domsavsigelsen en sentral rolle, både for siktede og for fornærmede. I henhold til straffeprosessloven § 43 reguleres prosessen for domsavsigelse og de rettighetene som er knyttet til denne fasen av rettssaken. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på bestemmelsene i § 43, med fokus på fornærmedes og bistandsadvokatens rettigheter.

§ 43 – Domsavsigelse i rettsmøte: Dommen avsies i rettsmøte, som også kan være et fjernmøte. Dersom flere dommere deltar i pådømmelsen, skal de alle være til stede. Etter at det har vært holdt rådslagning og stemmegivning i henhold til § 31, kan retten enstemmig beslutte at bare rettens leder behøver å være til stede ved domsavsigelsen. I slike tilfeller underskrives dommen av de øvrige dommerne før rettens leder avsier dommen ved underskriving eller avlesing. Enhver dommer kan imidlertid kreve at dommen blir avsagt i et rettsmøte der alle dommerne er til stede, selv om det tidligere er fattet beslutning om motsatt. Når en avgjørelse forelegges en meddommer for underskrift, skal vedkommende informeres om sin rett i henhold til bestemmelsene i femte punktum.

Domsavsigelse med siktede til stede: Hvis siktede er til stede i rettsmøtet, foregår domsavsigelsen ved at dommen blir opplest. Det er likevel ikke nødvendig å lese opp siktelsen eller tiltalebeslutningen. Når det gjelder domsgrunnene, kan det gis en muntlig framstilling av det vesentlige innholdet istedenfor opplesning. Hvis det er adgang til å anke, skal retten gi siktede informasjon om ankefrist og fremgangsmåte. Siktede skal bli spurt om vedkommende aksepterer dommen og om det er ønske om en avskrift av den.

Domsavsigelse uten siktede til stede: Hvis siktede ikke er til stede, anses dommen som avsagt når den er underskrevet. Retten skal sørge for at dommen blir forkynt for siktede så snart som mulig i samsvar med bestemmelsene i domstolloven § 159a, og gi nødvendig informasjon i tråd med annet ledd. Samtidig skal siktede bli spurt om aksept av dommen.

Rettigheter for fornærmede og bistandsadvokaten: Retten har ansvaret for å sikre at dommen blir snarest mulig meddelt bistandsadvokaten og fornærmede som har fått avgjort krav i henhold til § 3. Dette sikrer at fornærmede og bistandsadvokaten blir informert om dommens innhold og resultat.