Personlig og profesjonell utvikling og uavhengighet: Hvordan økonomisk vold hindrer ofre fra å blomstre

økonomisk vold, personlig utvikling, profesjonell utvikling, økonomisk avhengighet, maktmisbruk, karrierebegrensninger, utdanningshindringer, usynlig misbruk, økonomisk kontroll, lovgivning om vold i nære relasjoner, støttetjenester for ofre, økonomisk rådgivning, karriereveiledning, utdanningsprogrammer, arbeidsplassstøtte, utdanningsfleksibilitet, juridisk beskyttelse, sosiale støttetjenester, bevisstgjøring om økonomisk vold, uavhengighetskamp, støtte til ofre, bryte syklusen av vold.

Økonomisk vold er en alvorlig form for misbruk som kan ha dyptgripende effekter på et offers personlige og profesjonelle utvikling og uavhengighet. Ofre blir ofte økonomisk avhengige av sine nåværende eller tidligere overgripere, idet de blir forhindret fra å forfølge profesjonelle og utdanningsmessige karrierer og utelukket fra deltakelse i økonomiske beslutningsprosesser.

Dette maktmisbruket begrenser ofrenes evne til å utvikle ferdigheter og oppnå økonomisk selvstendighet, noe som er kritisk for deres evne til å bryte fri fra et misbrukende forhold. Ved å hindre tilgang til utdanning og karrieremuligheter, forsterker overgriperen sin kontroll og holder offeret bundet i et avhengighetsforhold.

En sentral del av problemet er at økonomisk vold ofte er usynlig og oversett, spesielt sammenlignet med mer åpenbare former for misbruk som fysisk vold. Det er derfor viktig å øke bevisstheten om hvordan økonomisk vold kan manifestere seg, for eksempel gjennom kontrollerende adferd som å nekte offeret tilgang til bankkontoer, eller tvinge dem til å forlate jobben eller utdanningsmuligheter.

I Norge, som i mange andre land, er det viktig at lovgivning og støttetjenester anerkjenner og adresserer den spesifikke utfordringen økonomisk vold utgjør for ofrenes personlige og profesjonelle utvikling. Det innebærer å tilby støtte og ressurser som kan hjelpe ofrene med å gjenopprette kontrollen over deres økonomiske liv, som økonomisk rådgivning, karriereveiledning og tilgang til utdanningsprogrammer.

Samfunnet som helhet må også spille en rolle i å bekjempe økonomisk vold. Dette kan inkludere arbeidsplasser som tilbyr fleksibilitet og støtte til ansatte som opplever vold i nære relasjoner, samt utdanningsinstitusjoner som tilbyr tilrettelagte studieprogrammer og støtte for de som kommer tilbake til utdanning etter en periode med avbrudd.

Gjennom en kombinasjon av juridisk beskyttelse, sosiale støttetjenester og økt samfunnsmessig bevissthet, kan vi bidra til å bryte syklusen av økonomisk vold og støtte ofre i deres søken etter personlig og profesjonell utvikling og uavhengighet.

Hvem er mest utsatt for økonomisk vold?

økonomisk vold, vold i nære relasjoner, kjønnsskjevhet i vold, EU-undersøkelse om vold mot kvinner, fattigdom og vold, funksjonshemming og vold, marginaliserte grupper, økonomisk uavhengighet, interseksjonell tilnærming, rase og vold, etnisitet og vold, alder og vold, sosioøkonomisk status og vold, kjønnsidentitet og vold, seksuell orientering og vold, funksjonshemming og vold, innvandringsstatus og vold, lovgivning mot økonomisk vold, juridiske beskyttelsestiltak, bevisstgjøring om økonomisk vold, støttetjenester for ofre, økonomisk rådgivning, gjenopprette økonomisk uavhengighet

Økonomisk vold er en form for vold i nære relasjoner som primært påvirker kvinner i heteroseksuelle forhold. En EU-omfattende undersøkelse om vold mot kvinner avslører at i gjennomsnitt 12 % av kvinner i EU har opplevd misbruk som innebar økonomisk vold fra en partner siden de var 15 år. Dette antyder en klar kjønnsskjevhet i forekomsten av økonomisk vold.

Kvinner som lever i fattigdom, har funksjonshemminger, eller tilhører andre marginaliserte og vanskeligstilte grupper, møter større utfordringer med å oppnå økonomisk uavhengighet. Disse faktorene forsterker risikoen for og konsekvensene av økonomisk vold. Offerets økonomiske sårbarhet kan utnyttes av overgriperen til å utøve kontroll og makt.

For å effektivt takle økonomisk vold, er det viktig å anerkjenne dens kjønns- og interseksjonelle natur. Faktorer som rase, etnisitet, alder, sosioøkonomisk status, kjønnsidentitet, seksuell orientering, funksjonshemming og innvandringsstatus øker ofrenes sårbarhet. En helhetlig forståelse av disse faktorene er nødvendig for å utforme og implementere effektive tiltak for å forebygge og respondere på økonomisk vold.

I Norge og andre deler av verden, krever bekjempelse av økonomisk vold en innsats på tvers av sektorer. Det er behov for lovgivning som spesifikt anerkjenner økonomisk vold som en form for vold i nære relasjoner. Dette inkluderer juridiske mekanismer for å beskytte ofre og sanksjonere overgripere. I tillegg kreves det økt bevissthet og utdanning om økonomisk vold, både blant offentligheten og blant fagfolk som arbeider med ofre for vold i nære relasjoner.

Støttetjenester for ofre for økonomisk vold må inkludere økonomisk rådgivning og støtte, samt hjelp til å gjenopprette økonomisk uavhengighet og stabilitet. Ved å anerkjenne og adressere de unike utfordringene som følger med økonomisk vold, kan samfunnet bidra til å bryte syklusen av vold og gi ofrene muligheten til å ta tilbake kontrollen over sine liv.

Kilde:Understanding Economic Violence against Women (europa.eu)

Vold i nære relasjoner: Identifisering av økonomisk misbruk

økonomisk misbruk, vold i nære relasjoner, begrense tilgang til penger, kontrollere utgifter, økonomisk kontroll, sabotere inntekt, stjele penger, skade på eiendom, gjeldsoppbygging, juridisk bistand, økonomisk gjenoppbygging, maktmisbruk i forhold, støttetjenester for ofre, bevisstgjøring om økonomisk misbruk

Økonomisk misbruk er en alvorlig og ofte oversett form for vold i nære relasjoner. Det kan ta mange former og har en rekke konsekvenser for offeret. Her er noen vanlige måter en overgriper kan utøve økonomisk misbruk på:

 1. Sabotering av inntekt og tilgang til penger:
  • Forhindrer deg fra å få utdanning eller arbeid.
  • Begrenser dine arbeidstimer.
  • Tar din lønn.
  • Nekter deg å kreve velferdsytelser.
  • Tar barnas sparepenger eller bursdagsgaver.
  • Nekter deg tilgang til en bankkonto.
 2. Restriksjoner på hvordan du bruker penger og eiendeler:
  • Kontrollerer når og hvordan penger blir brukt.
  • Bestemmer hva du kan kjøpe.
  • Krever at du spør om penger eller gir deg en fast sum.
  • Sjekker kvitteringene dine.
  • Tvinger deg til å føre en utgiftsdagbok.
  • Krever at du rettferdiggjør hvert kjøp du gjør.
  • Kontrollerer bruken av eiendeler som mobiltelefon eller bil.
  • Insisterer på at alle økonomiske eiendeler (f.eks. sparepenger, hus) står i deres navn.
  • Holder økonomisk informasjon hemmelig.
 3. Utnyttelse av din økonomiske situasjon:
  • Stjeler dine penger eller eiendeler.
  • Forårsaker skade på din eiendom.
  • Nekter å bidra til husholdningskostnader.
  • Bruker penger som er nødvendige for husholdningsartikler og regninger.
  • Misbruker penger i felles bankkontoer.
  • Insisterer på at alle regninger, kredittkort og lån står i ditt navn og at du betaler dem.
  • Bygger opp gjeld i ditt navn, noen ganger uten din viten.

Økonomisk misbruk er en kompleks og skjult form for vold, og det krever en forståelse av de subtile måtene makt kan utøves på i et forhold. Ved å øke bevisstheten og tilby støtte til ofre, kan samfunnet bidra til å redusere forekomsten og innvirkningen av denne typen misbruk.

Kilde: What is economic abuse? – Surviving Economic Abuse