Fornærmede og etterlattes rett til bistandsadvokat

Fornærmede og etterlattes rett til bistandsadvokat

Det å være involvert i en straffbar handling kan være en traumatisk opplevelse for alle parter involvert. Som fornærmede eller etterlatt kan det være utfordrende å navigere seg gjennom det juridiske systemet alene, og det er her en bistandsadvokat kan være til stor hjelp. En bistandsadvokat er en advokat som er oppnevnt av retten for å representere og bistå fornærmede eller etterlatte i en straffesak.

Men hva skjer når det kommer til rettighetene til fornærmede eller etterlatte med bistandsadvokat? Ifølge §107a i straffeprosessloven er fornærmede med bistandsadvokat ansett som fornærmede i saker der det er oppnevnt bistandsadvokat etter §107a første ledd eller tredje ledd. Dette betyr at de har rettigheter og muligheter for å påvirke utfallet av saken og å bli hørt i retten.

Når noen dør som følge av en straffbar handling, regnes i henhold til loven etterlatte som ektefelle eller samboer, barn og foreldre. Rettighetene til disse etterlatte er gitt i lovbestemt rekkefølge, først tilkommer rettighetene den avdødes ektefelle eller samboer, deretter barn, og til sist foreldre. Dersom den avdøde var under 18 år, skal rettighetene alltid først tilkomme den som hadde foreldreansvar.

I tilfeller der det er oppnevnt bistandsadvokat etter §107a andre eller tredje ledd, er disse etterlatte også ansett som etterlatte med bistandsadvokat. Dette betyr at de har rettigheter og muligheter for å bli hørt i retten og påvirke utfallet av saken.

Det er viktig å påpeke at lovens regler om fornærmede eller etterlatte gjelder tilsvarende for andre som har fått oppnevnt bistandsadvokat i medhold av §107a tredje ledd. Det er derfor viktig å sørge for at alle involverte har lik tilgang til rettigheter og muligheter for å bli hørt og påvirke saken.

Å ha en bistandsadvokat kan være avgjørende for fornærmede eller etterlatte i en straffesak, og det er viktig å huske at rettigheter og muligheter gjelder for alle parter involvert i en straffbar handling. Samtidig er det også viktig å ha kunnskap om hva som gjelder i den aktuelle saken, og å søke hjelp og veiledning fra en advokat om nødvendig.