Gjennomføring av rettsmøter som fjernmøter (strprl. § 29a)

Gjennomføring av rettsmøter som fjernmøter  advokat bistandsadvokat

Straffeprosessloven § 29 a gir regler om gjennomføring av rettsmøter som fjernmøter. I denne bloggposten vil jeg diskutere hva som menes med fjernmøter og når de kan brukes i straffesaker.

Et fjernmøte er en måte å gjennomføre et rettsmøte på der deltakerne ikke er fysisk til stede på samme sted. I stedet bruker man teknologi som video- og lydoverføring for å koble deltakerne sammen. Fjernmøter kan være en nyttig måte å spare tid og kostnader på i straffesaker. De kan også være spesielt nyttige i tilfeller der det er vanskelig å samle alle deltakerne på ett sted, for eksempel når en av partene befinner seg i utlandet.

Ifølge straffeprosessloven § 29 a kan hovedforhandling og ankeforhandling ved anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet kun gjennomføres som fjernmøter dersom deltakerne samtykker og det er ubetenkelig. Det samme gjelder for rettsmøter for å behandle førstegangsfengsling.

Når det gjelder andre rettsmøter kan de også holdes som fjernmøter, men kun hvis det er særskilt bestemt eller hvis retten finner det ubetenkelig. Før retten tar beslutningen om å gjennomføre et rettsmøte som fjernmøte, må siktede, påtalemyndigheten og bistandsadvokaten få anledning til å uttale seg.

Det er viktig å påpeke at fjernmøter ikke bør brukes som standardmetode for å gjennomføre rettsmøter i straffesaker. Fysisk tilstedeværelse gir en rekke fordeler, blant annet bedre muligheter for å vurdere troverdigheten til vitner og lettere kommunikasjon mellom deltakerne. Det er også viktig å sørge for at teknologien som brukes i fjernmøter er av høy kvalitet og sikkerhet, for å sikre at rettssikkerheten til alle parter opprettholdes.

I tillegg kan “Kongen” gi forskrifter om gjennomføring av fjernmøter i straffesaker. Dette kan innebære regler for hvilken teknologi som kan brukes, og hvilke sikkerhetstiltak som må være på plass for å sikre at rettssikkerheten ivaretas.

Samlet sett gir straffeprosessloven § 29 a regler om fjernmøter i straffesaker. Selv om fjernmøter kan være en nyttig metode for å spare tid og kostnader i enkelte tilfeller, er det viktig å huske på at fysisk tilstedeværelse gir en rekke fordeler som ikke bør overses.