Ulik praktisering av vergemålsoppdraget

Ulik praktisering av vergemålsoppdraget
Ulik praktisering av vergemålsoppdraget

Bistandsadvokatene er en viktig aktør i rettssaker som involverer ofre for kriminalitet eller andre traumatiske hendelser. De jobber for å ivareta ofrenes interesser og rettigheter under rettsprosessen. En viktig del av bistandsadvokatens arbeid er å samarbeide med vergen som er oppnevnt for barnet eller den utsatte parten. Vergemålsoppdraget utføres imidlertid svært ulikt i forskjellige politidistrikter, noe som skaper utfordringer for bistandsadvokatene.

Bistandsadvokatutvalget har nylig hatt et møte med Statens sivilrettsforvaltning angående ulik praktisering av vergemålsoppdraget. På møtet ble det diskutert flere viktige temaer, blant annet vergens kjennskap til saken, kontakten mellom bistandsadvokaten og vergen, vergens deltakelse og rolle i avhør, og opphevelse av vergemålet.

En gjennomgang av vergemålsmyndighetens rutiner vil bli gjennomført, og det er enighet om å involvere flere aktører, inkludert politiet, Statsforvalteren, Kripos og vergerepresentanter i arbeidet. Vergemålsoppdraget er en viktig del av rettsprosessen for ofre, og det er avgjørende at det utføres på en måte som ivaretar ofrenes interesser på en best mulig måte.