Utskrift av avhør tatt på barnehuset

bistandsadvokat Utskrift av avhør tatt på barnehuset

Etter et tilrettelagt avhør på barnehusene er det viktig å dokumentere avhøret på en forsvarlig måte. Forskrift om tilrettelagte avhør av barn i straffesaker § 14 regulerer dette, og fastslår at det skal tas utskrift av hele avhøret dersom vitnet forteller om straffbare forhold eller det er grunn til å tro at noe straffbart har skjedd. Det kan imidlertid være tilfeller der det kun tas utskrift av deler av avhøret eller et sammendrag kombinert med utskrift av særlig viktige uttalelser, dersom dette anses ubetenkelig av avhørslederen.

Riksadvokaten understreker i sitt rundskriv om utskrift og sammendrag at valget mellom fullstendig dialogutskrift, delvis dialogutskrift eller sammendrag i kombinasjon med utskrift av særlig viktige uttalelser, bør være basert på hvilke utsagn/dialoger som ventelig vil danne grunnlag for tiltale eller henleggelse, og hva retten eventuelt antas å ville ha behov for. Det er derfor viktig at avhørslederen har god kunnskap om de aktuelle straffebudene og kan kvalitetssikre sammendraget.

Det er viktig å påpeke at dersom et gjennomført avhør avkrefter en mistanke eller det av andre grunner ser ut til at saken vil bli henlagt, skal det ikke tas utskrift av avhøret. I slike tilfeller skal det skrives en kort oppsummering fra avhøret.

Tilrettelagte avhør utgjør regelmessig sentrale bevis i saken, og sammendraget vil derfor være viktig i det videre arbeidet med saken, både internt i påtalemyndigheten og i retten. Det er derfor avgjørende at avhørslederen tar ansvar for å sikre en forsvarlig dokumentasjon av avhøret, i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer.