Utviklingen av voldslovbrudd blant voksne over tid

Utviklingen av voldslovbrudd blant voksne over tid bistandsadvokat

Utviklingen av voldslovbrudd blant voksne over tid har vært et omdiskutert tema i samfunnet. Ifølge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse (SSB) har det vært en nedgang i antall voksne som oppgir å ha vært utsatt for fysisk vold siden 2007, men samtidig en svak økning i antallet anmeldte voldslovbrudd.

En interessant observasjon fra rapporten er at selv om antallet anmeldte lovbrudd for vold- og mishandling har økt, så er tallene stabile når de beregnes per 1000 innbyggere. Dette kan indikere at økningen skyldes en økt tilbøyelighet til å anmelde vold, snarere enn en reell økning i volden.

En annen interessant observasjon fra rapporten er at det har vært en markert nedgang for kroppsskader knyttet til voldslovbrudd, men en økning i antall anmeldte lovbrudd for vold- og mishandling. Dette kan tolkes som at volden som rapporteres nå er mindre alvorlig enn før, men samtidig at flere velger å rapportere voldsepisoder som tidligere kanskje ikke ville ha blitt rapportert.

Økningen i antallet anmeldelser for vold i nære relasjoner kan forklares med innføringen av en egen lovbestemmelse mot mishandling i nære relasjoner i 2006, i tillegg til endret registreringspraksis hos politiet.

Samlet sett viser rapporten at selv om det har vært en svak økning i antall anmeldte lovbrudd for vold- og mishandling blant voksne over tid, så er tallene stabile når de beregnes per 1000 innbyggere. Dette kan tolkes som en indikasjon på at samfunnet blir mer oppmerksomme på og tar vold mer på alvor, og at det er en økt vilje til å anmelde voldsepisoder. Samtidig viser rapporten også at det har vært en nedgang i antall voksne som oppgir å ha vært utsatt for fysisk vold, som kan tolkes som en positiv utvikling i samfunnet.