Vold i nære relasjoner: En alvorlig kriminalitet med store konsekvenser

Vold i nære relasjoner: En alvorlig kriminalitet med store konsekvenser - bistandsadvokat christian wulff Hansen

Vold i nære relasjoner er en alvorlig kriminalitet som har store konsekvenser både for den som blir utsatt direkte og for den som lever i en tilværelse med vold. Dette er en type kriminalitet som rammer en stor del av befolkningen i Norge, og kartlegginger anslår at mellom 75 000 og 150 000 personer blir utsatt for slik vold hvert år.

Volden kan ha mange former, og det er ikke bare fysisk vold som utgjør problemet. Psykisk vold, seksuell vold og materiell vold er også vanlige former for vold i nære relasjoner. Dette kan ramme nåværende eller tidligere partnere, barn, unge, voksne og eldre.

Myndighetene har en forpliktelse til å gi beskyttelse og hindre at enkeltindivider blir utsatt for overgrep fra andre gjennom å forebygge, avverge, etterforske og straffeforfølge vold og overgrep. Det er viktig å være klar over at vold i nære relasjoner er en form for kriminalitet som ikke skal aksepteres eller bagatelliseres på noen som helst måte.

Vold i nære relasjoner er ikke bare en krenkelse av individets menneskerettigheter, men kan også ha alvorlige konsekvenser for helsen til den som blir utsatt for volden. Det kan føre til fysiske og psykiske skader, og kan påvirke evnen til å fungere i hverdagen.

Det er viktig at alle som blir utsatt for vold i nære relasjoner får den hjelpen og støtten de trenger. Det finnes mange organisasjoner og offentlige instanser som jobber med dette feltet, og det er viktig å ta kontakt med disse om man trenger hjelp eller støtte.

Vi må alle være med på å bekjempe vold i nære relasjoner. Dette kan vi gjøre ved å være oppmerksomme på tegnene på vold, og ved å støtte opp om de som er utsatt for vold. Samtidig må vi også jobbe for å forebygge og avverge vold i nære relasjoner, og sørge for at de som begår slik vold blir stilt til ansvar for sine handlinger.