Samtykke fra fornærmede i tilfeller av vold og drap

Samtykke fra fornærmede i tilfeller av vold og drap - bistandsadvokat

Straffeloven §276 er en bestemmelse som omhandler samtykke fra fornærmede i tilfeller av vold og drap. I slike tilfeller vil gjerningspersonen ikke bli straffet dersom det foreligger samtykke fra den som blir angrepet. Imidlertid gjelder dette bare for visse typer overtredelser, spesifikt §§ 271-274 første ledd, som omhandler kroppskrenkelser og kroppsskade.

Det er viktig å påpeke at samtykket må foreligge i gjerningsøyeblikket, og det kan fritt tilbakekalles. Det er heller ingen formkrav til samtykket, men den som samtykker må forstå rekkevidden av handlingen og kunne vurdere konsekvensene. Dette innebærer at handlingens art og omfang vil stå sentralt i vurderingen av samtykkets gyldighet.

Når det gjelder drap med samtykke eller betydelig skade på kropp eller helse med samtykke, kan gjerningspersonen fortsatt straffes, men straffen kan settes under minstestraffen eller til en mildere straffart enn den som følger av §§ 275 eller 274 annet ledd. Dette betyr at det fortsatt vil være straffbart å utføre slike handlinger med samtykke, men straffen vil bli mildere enn den vanlige straffen for slike overtredelser.

Det er viktig å merke seg at bestemmelsen ikke gjelder for medlidenhetsdrap, som vil bli regulert av § 278. Bestemmelsen gir også en uttømmende regulering av aktiv dødshjelp, noe som betyr at det ikke er rom for anvendelsen av nødrettsbestemmelsen i § 17 i slike tilfeller.

I sum, er straffeloven §276 en bestemmelse som tar hensyn til samtykke fra fornærmede i visse tilfeller av vold og drap. Det er viktig å forstå omfanget av samtykket og at det kan tilbakekalles. Samtidig vil det fortsatt være straffbart å utføre visse handlinger med samtykke, men straffen vil bli mildere enn den vanlige straffen for slike overtredelser.