Forholdet mellom barnemishandling og familievold

Barnemishandling, familievold, pediatrisk omsorg, helsevesenet, forebygging, screening, voldsintervensjon, psykisk helse hos barn, familiehelse, helseopplæring.

Albino Gomes’ forskning fra Universitetet i Porto belyser det komplekse forholdet mellom barnemishandling og familievold. Gomes’ arbeid understreker betydningen av å anerkjenne og håndtere familievold og barnemishandling som integrerte problemer i helsevesenet, spesielt innen pediatrisk omsorg.

Barnemishandling, definert som fysisk, seksuell, emosjonell misbruk eller forsømmelse av et barn av en forelder, omsorgsperson eller en annen ansvarlig person, opptrer ofte sammen med familievold. Forskningen viser at barn som lever i hjem med familievold ofte er direkte eller indirekte ofre for mishandling. Edelsons gjennomgang av 31 studier fant at forekomsten av overlapp mellom familievold og barnemishandling lå mellom 30% og 60%.

Familievold, som inkluderer fysisk og seksuell vold, psykologisk/emosjonell mishandling, sosial isolasjon og økonomisk kontroll, påvirker ikke bare sikkerheten til partneren, men også barnas velvære i husholdningen. Studier viser at opptil 50% av menn som mishandler sine partnere også mishandler sine barn. Denne koblingen har alvorlige konsekvenser for hele familien.

Det er viktig for helsepersonell, spesielt innen pediatri, å gjenkjenne tegn på både barnemishandling og familievold. American Academy of Pediatrics anbefaler at pediatere gjenkjenner mishandlede kvinner i pediatriske innstillinger som en del av forebygging av barnemishandling. Tidlig identifisering og inngripen kan bidra til å beskytte barn og deres familier mot videre skade.

Helseinstitusjoner, som Children’s Hospital and Health Center i San Diego, har utviklet spesialiserte familievoldsprogrammer for å tilby rådgivning og støtte til både barn og foreldre som har opplevd vold. Disse programmene fokuserer på å hjelpe barn med å komme seg etter vold de har opplevd eller vært vitne til, og tilbyr også terapeutisk foreldreveiledning.

Implementering av familievoldsscreening i helseinnstillinger krever en nøye tilnærming og omfattende opplæring for helsepersonell. Screening for familievold bør integreres i både mistanke om barnemishandling og i primær pediatrisk omsorg. Utvikling av gyldige og pålitelige screeningverktøy er avgjørende i dette arbeidet.

I konklusjonen påpeker Gomes at et screeningprogram for familievold må være barnesentrert og integrert som en del av pediatrisk omsorg. Å anerkjenne og adressere familievold er ikke bare avgjørende for barnets umiddelbare sikkerhet, men også for deres langsiktige helse og utvikling.

Kilde: (PDF) The Link between Child Abuse and Domestic Violence (researchgate.net)